De rozenkrans volgens Moeder Kazimiera


I. De blijde geheimen


1. De engel Gabriël brengt een blijde boodschap aan Maria


''Toen Elisabeth in haar zesde maand was, stuurde God de engel Gabriël naar Nazareth, een stad in Galilea. Hij moest bij Maria zijn, een jonge vrouw die verloofd was met een zekere Jozef, die nog van koning David afstamde.
Gabriël kwam bij haar binnen en zei: ‘Ik wens u vrede toe! U bent een gelukkige vrouw. De Here zij met u!’
(Lucas 1, 26-28).
Moeder Kazimiera, u had al van kindsaf aan de roeping om God te dienen. Wees onze voorspraak.


2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth


''Kort daarop reisde Maria zo vlug zij kon naar het bergland van Judea om Elisabeth te bezoeken.
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth.'' (Lucas 1, 39-40)
Moeder Kazimiera, u heeft van jongs af aan de zieken en de lijdenden bezocht en u heeft
kinderen de catechismus onderricht, wees onze voorspraak. Wees onze voorspraak.


(www.rozaniec.maryjni.pl)


3. Geboorte van Jezus


''Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. 7Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. '' (Lucas 2, 6-7)
Moeder Kazimiera, In vreugde stichtte u een nieuwe orde. Wees onze voorspraak.


4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen


''Na de bevalling was Maria volgens de Joodse wet veertig dagen onrein. Toen die tijd voorbij was, ging zij met haar man naar Jeruzalem om het kind aan de Here op te dragen.'' (Lucas 2, 22)
Moeder Kazimiera, u heeft in uw tiende levensjaar de gelofte van kuisheid afgelegd. Wees onze voorspraak.


5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden


''Toen Jezus twaalf jaar oud was, mocht Hij voor het eerst mee. Na de feestdagen gingen zij weer terug naar Nazareth, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter. Zijn ouders misten Hem eerst niet eens, want zij dachten dat Hij ergens tussen de andere reizigers liep. Maar 's avonds werden zij toch ongerust en gingen Hem zoeken tussen hun familie en vrienden. Hij was echter nergens te vinden. Daarom liepen ze terug naar Jeruzalem. Na drie dagen zoeken vonden ze Hem eindelijk. Hij zat in de tempel tussen de bijbelgeleerden en was heel serieus met hen aan het praten.'' (Lucas 2, 42-46)
Moeder Kazimiera, u heeft zelf ondervonden hoe zwaar en moeizaam het soms is om uw geestelijke dochters te begeleiden. Wees onze voorspraak.

II. De Geheimen van het Licht


1. Doop van Jezus in de Jordaan.

''In de tijd dat Johannes nog vrij was, mengde Jezus Zich tussen de mensen om gedoopt te worden. (Lucas 3, 21)
Moeder Kazimiera, u verlangde ernaar dat de zusters hun leven leiden dat hun H.Doopsel waardig is. Wees onze voorspraak.


2. Openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana


''Er was een bruiloft in het dorp Kana in Galilea. Jezus' moeder was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren uitgenodigd.
Op zeker ogenblik raakte de wijn op. Jezus' moeder hoorde het en ging het Hem vertellen.'' (Johannes 2, 1-3)
Moeder Kazimiera, u heeft mensen altijd bijgestaan in hun zorgen. Wees onze voorspraak.3. Jezus' aankondiging van het Rijk Gods


''Hij kwam in Kafarnaüm, een stadje aan het meer van Galilea. Daar ging Hij elke sabbat naar de synagoge en sprak er de mensen toe. Zij waren verbaasd over wat Hij hun leerde, want Hij sprak als iemand met gezag, die wist waarover Hij het had.'' (Lucas 4, 31-32)

Moeder Kaziemiera, u bent een voorbeeld voor ons door uw woorden en door uw levenswijze. Wees onze voorspraak.


(www.ministranci-imielin.pl)


4. Gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor


''Acht dagen later nam Hij Petrus, Jakobus en Johannes mee de berg op om te bidden. 29Terwijl Hij aan het bidden was, begon zijn gezicht te glanzen. '' (Lucas 9, 28-29)
Moeder Kazimiera, u heeft altijd geprobeerd om zoveel mogelijk te leven zoals Jezus dat deed. Wees onze voorspraak.


5. Jezus stelt de eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal


'' Daarna nam Hij een brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het zijn leerlingen. ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gegeven,’ zei Hij. ‘Eet het ter herinnering aan Mij.'' (Lucas 22, 19)
Moeder Kazimiera, u aanbad Jezus altijd in de eucharistie. Wees onze voorspraak.

III. De droevige Geheimen


1. Jezus bidt in doodsangst tot de hemelse vader


''Hij ging een meter of dertig bij hen vandaan en liet Zich op de knieën vallen. Vader,’ bad Hij, ‘neem deze beker alstublieft van Mij weg.Maar wat U wilt zal gebeuren en niet wat Ik wil.'' (Lucas 22, 41-42)
Moeder Kazimiera, u heeft vaak gebeden tot God tijdens lichamelijk en geestelijk lijden. Wees onze voorspraak.
2. Jezus wordt gegeseld


''Pilatus besloot de mensen hun zin te geven en liet Barabbas vrij. Hij gaf de soldaten bevel Jezus te geselen en weg te brengen om aan het kruis gehangen te worden.''
( Marcus 15, 15)
Moeder Kazimiera, u werd zelf regelmatig verkeerd beoordeeld door de mensen. Wees onze voorspraak.3. Jezus wordt met doornen gekroond


''Pilatus besloot de mensen hun zin te geven en liet Barabbas vrij. Hij gaf de soldaten bevel Jezus te geselen en weg te brengen om aan het kruis gehangen te worden.''
(Marcus 15, 16-17)
Moeder Kazimiera, u noemde uzelf een dochter van het kruis. Wees onze voorspraak.


(www.pch24.pl)4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië


''Zij brachten Jezus naar de plaats van terechtstelling. Onderweg dwongen de soldaten een zekere Simon van Cyrene, die net van het land kwam, het kruis achter Hem aan te dragen.'' (Lucas 23, 26).
Moeder Kazimiera, u was voor velen hun Simon van Cyrene door hen te helpen met het dragen van hun kruis. Wees onze voorspraak.


5. Jezus sterft aan het kruis


''Op dat moment riep Jezus: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest!’ En met die woorden blies Hij zijn laatste adem uit.'' (Lucas 23, 46)
Moeder Kazimiera, u heeft uzelf tijdens uw sterven geestelijk verenigd met de gekruisigde Verlosser. Wees onze voorspraak.

IV. De Glorievolle Geheimen


1. Jezus verrijst uit de doden


''De schrik sloeg de vrouwen om het hart en ze bogen zich diep neer. De mannen vroegen: ‘Waarom komt u in een graf zoeken naar de Levende? Hij is hier niet. Hij leeft weer! (Lucas 24, 5-6)
Moeder Kazimiera, u heeft altijd geloofd dat het goede het kwade zou overwinnen in de mensen die u waren toevertrouwd. Wees onze voorspraak.


2. Jezus stijgt op ten hemel


''Nadat Hij dit gezegd had, zagen zij hoe Hij omhoog ging in de lucht tot een wolk hem aan het gezicht onttrok.'' (Handelingen 1, 9)

Moeder Kazimiera, u bent een voorbeeld voor ons door Jezus met heel uw hart te liefhebben. Wees onze voorspraak.
3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen


''Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.'' Handelingen 2, 4)
Moeder Kazimiera, u liet u leiden van jongs af aan door de heilige Geest. Wees onze voorspraak.


(www.apokalipsa.info.pl)

4. Maria wordt in de hemel opgenomen


''Maria antwoordde: ‘Ik prijs de Here met mijn hele hart! Ik kan mijn blijdschap niet op! God, mijn Redder, heeft aan mij gedacht. En ik ben maar een gewone vrouw.'' (Lucas 1, 46-47)
Moeder Kazimiera, dienares van Maria, u heeft iedereen met uw liefde omarmd. Wees onze voorspraak.


5. Maria wordt in de hemel gekroond


''Zij jubelde het uit en zei tegen Maria: ‘Jij bent de meest gezegende vrouw van de hele wereld en jouw kind draagt Gods zegen.
Wat een eer dat de moeder van mijn Here bij mij op bezoek komt. Want toen je binnenkwam en ik je stem hoorde, begon het kind in mijn buik te trappelen van blijdschap. Jij hebt geloofd dat God zou doen wat Hij zei.'' (Lucas 1, 42-45)
Moeder Kazimiera, u heeft uzelf en uw naasten toevertrouwd aan de moederlijke liefde van onze goddelijke Moeder Maria. Wees onze voorspraak.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz