Godzinki o Matce KazimierzeSercem i ustami chwalić zaczynamy
Matkę Kazimierę, niech będzie dziś z nami.
Niech stanie się wzorem i orędowniczką, 
Cnót nauczycielką, Bożą pośredniczką. 
Chwała Bogu Ojcu i Jego Synowi 
I równemu w bóstwie Świętemu Duchowi. 
Jak była od początku, zawsze i na wieki,
Niech szerzy się jak wszechświat długi i szeroki.

JutrzniaO, Matko Kazimiero tyś rodem z Kozienic,
Starej i zasłużonej rdzennie polskiej ziemi.
Najpierw ochrzczona z wody, potem już w kościele, 
Wychowana w rodzinie, mającej cnót wiele.
Ty w wieku lat dziesięciu ślub Bogu złożyłaś,
Że z duszą oraz ciałem będziesz Mu służyła.
Tyś się uczyła dobrze, lecz za patriotyzm,
Po nauk ukończeniu, przez carski despotyzm,
Swojej szkoły nie mogłaś stworzyć dla młodzieży,
By dobre obyczaje i wiedzę w niej szerzyć.

- Matko Kazimiero urodzona w bogobojnej rodzinie,
- Przyczyń się za nami, niech zło nas ominie.

Modlitwa: Boże Ojcze, Lekarzu dusz i ciał, który Sługę Bożą Matkę Kazimierę Gruszczyńską obdarzyłeś darem znoszenia cierpienia i choroby z miłości do Twojego Syna, przez jej wstawiennictwo daj cierpiącym duchowo i fizycznie umiejętność odkrycia wartości własnego bólu oraz siły do mężnego go znoszenia. A jeśli jest to zgodne z Twoją Najświętszą wolą, obdarz ich zdrowiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.Sercem i ustami chwalić dziś będziemy,
Matkę Kazimierę, niech będzie więc z nami. (...)

Pryma

Bogu oddać się chciałaś, będąc ideowcem,
Nie zgadzał się z tym ojciec, który został wdowcem
Stracił przez śmierć cielesną trójkę swoich dzieci,
Więc oddać do klasztoru córki nie miał chęci.
Miałaś pewne oparcie w roztropnym kapłanie, 
Który tobie szarytki dał na rozeznanie.
Jednakże to nie było wolą Pana Boga,
Dopiero w Zakroczymiu ustała twa trwoga. 
Wstępując do zakonu niehabitowego
Odczułaś ukojenie, radość serca swego.

- Dziewico oddająca się na przepadłe Sercu Bożemu,
- Uproś radość sercom i pokój na ziemi.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.


Sercem i ustami chwalić dziś będziemy,
Matkę Kazimierę, niech będzie więc z nami. (...)

Tercja

O, Siostro Kazimiero posłanniczko dobra,
Zostałaś skierowana jako bystra, mądra
Przez Ojca Honorata, by zakon założyć
Dla sióstr oddanych chorym, cierpiącym, ubogim.
A że z tego zadania swój egzamin zdałaś,
Byłaś siostrom jak matka, młodzież ci ufała.
Twe siostry cię kochały, zawierzały siebie,
Przychodziły po radę, w każdej swej potrzebie.
Tak kierując zakonem ponad lat czterdzieści, 
Poszłaś do Pana Boga w opinii świętości.

- Siostro Kazimiero umierająca w święto Stygmatów,
- Naucz kochać Boga i ludzi, nie oddając serca światu.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych  przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.


Sercem i ustami chwalić dziś będziemy,
Matkę Kazimierę, niech będzie więc z nami. (...)

Seksta

Wierna córka Kościoła, przykład posłuszeństwa, 
Ukochanie ubogich, wzór dla wszystkich męstwa. 
Przykładzie dla swych córek do samego zgonu, 
Budowałaś kościoły na chwałę zakonu.
Papieskie zatwierdzenie w Rzymie otrzymałaś,
Na każdą prośbę władzy duchownej też byłaś
Gotowa wraz z siostrami oddać swoje życie,
Nie oszczędzając siebie, kochając ukrycie.
Za swoje poświęcenie byłaś odznaczona
Swym medalem papieskim, przez Rzym wyróżniona.

- Oddana bez reszty Bogu i bliźniemu,
- Upraszaj błagającym łaski na tej ziemi.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.


Sercem i ustami chwalić dziś będziemy,
Matkę Kazimierę, niech będzie więc z nami. (...)

Nona

Dzieckiem krzyża nazwałaś samą siebie niegdyś, 
Wyrażając kochania go chęć, oraz żebyś
Kiedyś skonała na nim z miłości do Boga.
Bóg spełnił twe pragnienie i uhonorował.
Siostro chorych przykuta do łoża boleści,
Ty także odczuwałaś w swym życiu radości:
Radość ze wzrostu liczby sióstr swojej wspólnoty,
Radość z duchowych zwycięstw, jak również z ochoty
Do przyjęcia wszelakich bóli, krzyży, strapień,
Wiedząc, że Bóg ogromną da nagrodę za to.

- Matko z radością przyciskająca do serca krzyż Jezusa,
- Uproś nam męstwo i wytrwanie w pokusach.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.


Sercem i ustami chwalić dziś będziemy,
Matkę Kazimierę, niech będzie więc z nami. (...)

Nieszpory

O, wzorze miłosierdzia wszem potrzebującym, 
Tworząca swe szpitale, domy dla cierpiących, 
Ambulatoria, przytułki dla ubogich matek.
Zatroskana o starszych, chcąca dobra dziatek. 
Chorych odwiedzająca po domach z zapałem,
Troszcząca się o ducha, nie tylko o ciało.
Medal też otrzymałaś z rąk zaborcy swego: 
"Za miłosierdzie" - tak brzmi nazwa pełna jego. 
Marzyłaś o swej szkole dla sióstr pielęgniarek,
Siostry podjęły misję tę, lat trochę dalej.

- Boża pielęgniarko, służebnica nieba,
- Uproś potrzebującym, czego im potrzeba.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.


Sercem i ustami chwalić dziś będziemy,
Matkę Kazimierę, niech będzie więc z nami. (...)

Kompleta 

O, świątobliwa Matko za życia i w śmierci,
Ufamy twym modlitwom, twej o nas pamięci. 
Dziś też nauczasz ludzi franciszkańskiej drogi,
Poprzez swoje zachęty, rady i przestrogi.
Chcemy cię naśladować w ukochaniu Boga,
Zwracać się w swoich prośbach, bólach oraz trwogach,
Wierząc że dziś stojąca przed obliczem Pana,
Gotowaś do modlitwy oraz do błagania.
A my tobie dziękować będziemy przez wieki,
Wysławiać twoją miłość, troskę i opiekę. 

- O, Kozieniczanko spójrz na swych czcicieli,
- Niech Bóg przez twą przyczynę, co chcemy udzieli.

K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
K. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
W. Amen.


Ofiarowanie Godzinek

Dziś klękamy przed Tobą, Boże Trójjedyny,
Dziękując za twe łaski, a także przyczynę
Naszej Matki z Kozienic, patronki ubogich,
Cierpiących, odrzuconych i kalekich - mnogich.
Ty jesteś wielki, mocny, Ciebie wysławiamy.
Jesteś Ojcem prawdziwym: wiernym i kochanym.
Wraz z Maryją Panną, także Kazimierą
Chcemy Tobie hołd oddać, zawsze Cię wybierać 
Spośród pokus tej ziemi, różnych możliwości,
Ogólnego chaosu światowych wartości.
Ofiarujmy godzinki samej Trójcy Świętej,
Dziękując za postawę Matki naszej piękną.
Niech dobro się szerzy, uczmy się miłować,
Byśmy kiedyś tam w niebie mogli się radować. 
Amen.

słowa: Maciej Figas ISCR
melodia: Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz