Święci pomagają Świętym

2 czerwca br. w krakowskim klasztorze ojców franciszkanów, odbyło się sympozjum naukowe poświęcone życiu i duchowości Czcigodnego Sł. Bożego o. Wenantego Katarzyńca. Jeden z referatów poświęcony był kontekstowi historycznemu i osobom związanym z życiem i dziełem o. Wenantego i nosił tytuł „O. Wenanty Katarzyniec – >>mała cząstka<< w dziele odbudowy. Reforma galicyjskiej prowincji franciszkanów na przełomie XIX i XX wieku”. W punkcie dotyczącym działalności franciszkanów galicyjskiej prowincji na rzecz innych zgromadzeń zakonnych na przełomie XIX i XX wieku przedstawiona została m.in. współpraca Sł. Bożej m. Kazimiery Gruszczyńskiej i o. Mariana Sobolewskiego. Podjęcie tematu było próbą wyrażenia wdzięczności Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących za dar przyjaźni i pomocy, jakiej od o. Sobolewskiego doznała sama Założycielka i całe Zgromadzenia w procesie starań o papieskie zatwierdzenie wspólnoty. Podkreślono fakt, że to właśnie o. Marianowi siostry zawdzięczają wystaranie się o Dekret Laudis oraz zmianę nazwy zgromadzenia z Siostry Cierpiących na Franciszkanki od Cierpiących. Warto utaj dodać, że zgromadzenie to jest jedynym w całej wspólnocie zgromadzeń honorackich, które w swej nazwie nosi tytuł „franciszkanki”. Radość z tego faktu wielokrotnie podkreślała sama Założycielka, deklarując „po wsze czasy” wdzięczność i modlitwę sióstr za swego Opiekuna, jak nazywała o. Mariana Sobolewskiego. Jako wotum wdzięczności wobec niego, siostry ufundowały pamiątkową tablicę poświęconą o. Sobolewskiemu. Znajduje ona w kaplicy Domu Generalnego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz