Z życia kozienickiego hospicjum im. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Hospicjum im. Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej.


Dane o stowarzyszeniu:

Adres: ul. Kochanowskiego 2, 26-900 Kozienice

Telefon: 661 311 034

e-mail: hospicjum.kozienice@gmail.com

http://hospicjum-kozienice.pl

https://wwwfacebook.com/Kozienickiehospicjum

Nr konta Bank Pekao SA o/ Kozienice 29 1240 5862 1111 0010 8297 6641

NIP: 812 192 0181

REGON: 380254306-00016

Nr KRS: 0000732323

Data rejestracji: 17.05.2018 r.

Cele stowarzyszenia:

1.     Otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem chorych przewlekle i w terminalnej fazie choroby – głównie choroby nowotworowej,

2.     Otaczanie wszechstronną opieką i wsparciem rodziny i opiekunów chorych zarówno w trakcie choroby bliskiego, jak również w okresie żałoby i osierocenia,

3.     Upowszechnianie idei i metod opieki nad ludźmi nieuleczalnie chorymi,

4.     Dążenie do powstania hospicjum stacjonarnego,

5.     Podnoszenie standardów opieki nad chorymi poprzez podnoszenie kwalifikacji osób działających na rzecz chorych,

6.     Pogłębianie życia duchowego jego członków, świadczenie wzajemnej pomocy, szerzenie idei zrozumienia, tolerancji i życzliwości.

Działalność stowarzyszenia.

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie prowadzi w formie hospicjum domowego. Główną działalnością Stowarzyszenia jest zapewnienie całościowej, wielodyscyplinarnej opieki osobom chorującym na przewlekłe choroby w warunkach domowych, oraz wsparcie ich rodzin w trakcie choroby jak i w okresie osierocenia. Opieka medyczna, psychologiczna, duchowa
i fizjoterapeutyczna dostępna jest przez 7 dni w tygodniu. Celem podejmowanych działań jest łagodzenie cierpień fizycznych, psychicznych, duchowych i socjalnych oraz poprawa jakości życia pacjentów na miarę ich możliwości. Świadczona opieka obejmuje: świadczenia lekarskie, pielęgniarskie, wykonywanie niezbędnych badań laboratoryjnych, zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne, , wsparcie i pomoc psychologiczną i duchową chorym i ich rodzinom, wsparcie, edukację i pomoc wyręczającą rodzinom chorych objętych opieką, wykonywanie świadczeń rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, wypożyczanie sprzętu medycznego
i rehabilitacyjnego, dowożenie chorych do lekarzy specjalistów, chorym znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej wykupywanie lekarstw.

Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy samorządowej, środkami masowego przekazu, z innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, zakładami pracy. Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu propagowanie idei i założeń opieki hospicyjnej, pozyskiwanie ludzi dobrej woli, chcący bezinteresownie przyczyniać się do poprawy jakości życia chorych i ich rodzinom.

Stowarzyszenie Hospicjum współpracuje z:

*        Urzędem Gminy Kozienice,

*        Siostrami Franciszkankami od Cierpiących,

*         Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie" ul. Sienkiewicza 28 i ul. Warszawska 55 w Kozienicach,

*        Przychodnią Lekarską „Millenium” w Kozienicach,

*        Lekarską Spółką Partnerską „Familia” w Kozienicach,

*        Laboratorium „Janinalab” w Kozienicach,

*        Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

*        Centrum Usług Społecznych w Kozienicach,

*        Domem Opieki Społecznej w Kozienicach,

*        Dziennym Domem Seniora 60+,

*        Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Cisza”,

*        Świetlicą Środowiskową „Poranek” w Świerżach Górnych,

*        Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Kozienicach,

*        Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 w Kozienicach,

*        Kołami Gospodyń Wiejskich z powiatu kozienickiego,

*        Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej „Zawiszacy”,

*        Rycerzami Kolumba,

*        Nadleśnictwem Kozienice,

*        Elektrownią Enea Wytwarzanie,

*        Redakcją Kroniki Kozienickiej,

*        Redakcją „Echa Dnia”

*        Redakcją „Gościa Niedzielnego”,

*        Redakcją Radia Plus

*        i wieloma przedsiębiorcami z sektora prywatnego.

Stowarzyszenie pomaga potrzebującym z Gminy Kozienice. Od stycznia 2019 roku udzieliliśmy pomocy 95 osobom, z których 55 osób zmarło. W tej chwili opiekujemy się 36 chorymi.   Świadczenia wykonywane są przez 3 lekarzy, 9 pielęgniarek, 3 rehabilitantów, 1 psychologa i kapłana. Rezultaty pracy są mierzalne, ponieważ osoby z branży medycznej prowadzą odpowiednią dokumentację, m.in. Kartę wizyt w domu chorego. Każdy chory może się spodziewać dwóch wizyt pielęgniarki w ciągu tygodnia. Jeżeli jest taka konieczność tych wizyt jest więcej, nawet codziennie w przypadku np. konieczności podłączania kroplówek. Każdy chory ma przydzieloną jedną pielęgniarkę, dzięki czemu istnieje większa możliwość poznania chorego i jego rodziny. Niejednokrotnie pracownicy odwiedzają chorego poza planem, gdy rodzina prosi telefonicznie o pomoc. Dzięki pracy hospicjum nastąpiły trwałe zmiany w postawach członków rodziny opiekującej się chorym. Opiekunowie są świadomi, że nie są pozostawieni sami ze swoimi problemami i mogą liczyć na pomoc. Rodzina chorego nabyła dodatkowych umiejętności w sprawowaniu nad nim opieki ucząc się fachowego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i lepszej obserwacji stanu zdrowia, a co za tym idzie właściwego reagowania na zaobserwowane zmiany. Głównym celem hospicjum jest poprawa, jakości życia chorego i jego rodziny, udzielanie wsparcia osobie przewlekle chorej i jej opiekunom.  Zamierzenia te zostały osiągnięte przez fachową pomoc personelu medycznego i pracę wolontariuszy. Opieka pielęgniarska wpłynęła korzystnie na stan emocjonalny chorego, zmniejszyła jego cierpienie oraz zapewniła spokój jego rodzinie, która przeżywa lęk związany ze stanem zdrowia bliskiej osoby. Pielęgniarki edukowały członków rodziny jak należy wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, w jaki sposób postępować z chorym, żeby jego samopoczucie było lepsze. Rehabilitanci przez swoją pracę zwiększyli sprawność fizyczną podopiecznych, co w znacznym stopniu ułatwiło pielęgnację chorego. Wolontariusze przez swoją pracę pomagali członkom rodziny chorego, dzięki czemu czuli się oni mniej zmęczeni oraz mieli czas na załatwienie pilnych spraw wiążących się z koniecznością opuszczenia domu. Wolontariusze pomagają również osobom samotnym, które nie mają możliwości opuszczenia domu. Ich praca koncentrowała się głównie na zrobieniu zakupów, wykupieniu lekarstw, pomocy w drobnych pracach domowych.  Panowie ze stowarzyszenia wykonują w domu podopiecznych drobne prace naprawcze, pomagają w pracach związanych z użyciem fachowego sprzętu typu wiertarka. Wolontariusze z sekcji transportowej dowożą chorych do lekarza specjalisty, na badania i do różnych urzędów.

Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej realizowane są recepty.

Prowadzona jest również wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Znając zapotrzebowanie na tego typu sprzęt hospicjum stara się uzupełniać brakujące artykuły i ze środków stowarzyszenia zakupiono m.in. koncentrator tlenu. Wypożyczono sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla 116 chorym; głównie są to łóżka ze sterowaniem elektrycznym.

Od stycznia 2019 roku udzielono następujących świadczeń: 3581 wizyt pielęgniarek, 52 wizyty lekarza, 38 wizyt psychologa i 2714 wizyt rehabilitantów. Psycholog i lekarze zostali zatrudnieni we wrześniu 2020 roku, przedtem działania pielęgniarek opierały się na zaleceniach od lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych. Kapłan odwiedza chorych z posługą sakramentalną; nieraz odprawia Mszę św. w domu chorego.

W Kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach odbywają się „Msze hospicyjne” celebrowane przez Prezesa Hospicjum Księdza Tomasza Pastuszkę oraz zaproszonych kapłanów.   Biorą w nich udział wolontariusze, pracownicy, podopieczni Hospicjum i ich rodziny. „Msze Hospicyjne” przede wszystkim integrują wszystkich związanych z działalnością Hospicjum. Pozwalają nam również zrozumieć jak ważna jest nasza działalność zarówno w aspekcie społecznym, jak i moralnym. Bardzo trudno jest nieść pomoc, wsparcie ludziom terminalnie chorym, samotnym, dlatego ważne są spotkania, rozmowy, wspólna modlitwa i świadomość, że to, co robimy jest miłe Panu Bogu. Msze, w których uczestniczymy umacniają nas, dają motywację do działania, pozwalają zrozumieć, że cierpienie i pomoc cierpiącym zbliża nas do Chrystusa.   Obyły celebrowane następujące Msze:

1. 13 listopada 2019 r.  ks. dr Jarosław Wojtkun rektor Seminarium Duchownego w Radomiu

2. 8 października 2020 r. - Ks. dr Kazimierz Kurek - salezjanin, kapelan Ośrodka Rehabilitacyjno- Wypoczynkowego w Mariówce

3.  11 lutego 2021 r., w Światowym Dniu Chorego, ks. dr Krzysztof Dukielski  moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Diecezji Radomskiej, poprzednio duszpasterz Służby Zdrowia

4. 16 czerwca 2021 ks. dr Konrad Wójcik doktor psychologii, terapeuta osób uzależnionych, kapelan Szpitala Psychiatrycznego w Radomiu.

Przed Świętami Bożego Narodzenia w roku 2019 i przed Świętami Wielkanocnymi w roku 2021 wykonaliśmy paczki świąteczne, które naszym podopiecznym przekazała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozienicach. Uczniowie wykonali również kartki świąteczne z życzeniami.

Środki na działalność otrzymujemy głównie z Urzędu Gminy Kozienice biorąc udział w konkursach ofert ogłaszanych dla organizacji pozarządowych. Sami również podejmujemy akcje mające na celu pozyskanie funduszy, które przyjmują następującą postać:

1.      I Festyn Hospicyjny z Eneą, który odbył się 22 września 2019; w czasie festynu prowadziliśmy loterię, licytacje, były stoiska gastronomiczne Kół Gospodyń Wiejskich, Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, Lasów Państwowych i Skautów Europy. Było mnóstwo atrakcji dla dzieci – dmuchane zjeżdżalnie, jazda konna, pokazy z robotyki, pokaz sprzętu przeciwpożarowego. Z tej akcji udało nam się uzyskać kwotę
63 748,46 zł.

2.      „Słodka niedziela” (31.01.21 r.) – rozprowadzanie własnoręcznie wykonanych wypieków przez wolontariuszy hospicjum; uzyskana kwota to 32 900,00 zł.

3.      „Niedziela pączkowa” (14.02.21 r.) - rozprowadzanie słodkości przekazanych przez cukierników naszego miasta; dochód to 3 800,00 zł

4.      „Wielkopostna Niedziela” (21.03.21 r.) – rozprowadzanie pierogów i krokietów wykonanych przez Koła Gospodyń Wiejskich i rodzimych restauratorów; dochód ·3 674,00 zł.

5.      „Słodka Niedziela” (23.05.21 r.) – dochód to 8 380 zł.

6.      „Ciasteczkowa Niedziela” (30.06.21 r.) przygotowana przez Młodzieżowy Wolontariat Hospicyjny ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kozienicach; dochód to 9 123,70 zł.

7.      Prowadzenie przez młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach licytacji na facebooku.

W początkach pandemii koronawirusa postanowiliśmy wspomóc Oddział Zakaźny Kozienickiego Szpitala – ogłosiliśmy zbiórkę internetową i udała nam się z uzyskanych pieniędzy zakupić ozonator przepływowy z profesjonalnymi maskami, 2 lampy bakteriobójcze i wózek inwalidzki sterowany pilotem.

Dążymy do utworzenia hospicjum stacjonarnego. Dzięki Gminie Kozienice takie hospicjum powstanie w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kociołkach.  Na parterze budynku będą mieściły się pomieszczenia przeznaczone na kaplicę, świetlicę, salę rehabilitacyjną, pomieszczenia administracyjne, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego. Na terenie placu przy szkole zostanie wybudowany nowy budynek dla osób chorych terminalnie, który zostanie połączony z istniejącym obiektem. Prace budowlane już się rozpoczęły.

26 lipca odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego budowanego budynku. Uroczystość rozpocznie się Mszą Św. w Kościele pod wezwaniem Św. Krzyża
w Kozienicach celebrowaną przez Jego Ekscelencję biskupa Marka Stolarczyka. Po mszy nastąpi przejazd do Kociołek, gdzie nastąpi poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz