NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE Z MATKĄ KAZIMIERĄ


I. Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

"Posłał Bóg anioła Gabriela (...) do Dziewicy poślubionej mężowi (...), a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, [anioł] rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami" (Łk 1, 26-28).

Matko Kazimiero, która od dzieciństwa czułaś powołanie do służby Bożej, przyczyń się za nami.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

"Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta (...). Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę" (Łk 1, 39-40).

Matko Kazimiero, któraś od młodych lat nawiedzała chorych i strapionych oraz uczyła dzieci katechizmu, przyczyń się za nami.

3. Narodzenie Jezusa

"Kiedy przebywali [w Betlejem], nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna" (Łk 2, 6-7).

Matko Kazimiero, której dana była radość powołania do istnienia nowej rodziny zakonnej, przyczyń się za nami.

4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni

"Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby przedstawić Panu" (Łk 2, 22).

Matko Kazimiero, któraś w dziesiątym roku życia złożyła Bogu ślub czystości, przyczyń się za nami.

5. Znalezienie Jezusa w świątyni

"Gdy [Jezus] miał lat dwanaście, udali się [Rodzice wraz z Nim do Jerozolimy] (...). Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. (...) Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni" (Łk 2, 42-46).

Matko Kazimiero, doświadczająca trosk i zmartwień w kierowaniu swoimi duchowymi córkami, przyczyń się za nami.II. Tajemnice światła

1. Chrzest Jezusa w Jordanie

"Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest" (Łk 3, 21).

Matko Kazimiero, któraś pragnęła, by twoje siostry zawsze żyły zgodnie z łaską chrztu świętego, przyczyń się za nami.

2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

"Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: Nie mają wina" (J 2, 1-2).

Matko Kazimiero, zawsze chętnie niosąca pomoc ludziom w ich troskach, przyczyń się za nami.

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

"[Jezus] udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy" (Łk 4, 31-32).

Matko Kazimiero, nauczająca słowem i przykładem swego życia, przyczyń się za nami.

4. Przemienienie Jezusa na górze Tabor

"[Jezus] wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe" (Łk 9, 28-29).

Matko Kazimiero, starająca się przez całe życie doskonale upodobnić do Jezusa, przyczyń się za nami.

5. Ustanowienie Eucharystii

"Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał im, mówiąc: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!" (Łk 22, 19).

Matki Kazimiero, wierna adoratorko Jezusa w Eucharystii, przyczyń się za nami.III. Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

"[Jezus] oddalił się od nich na odległość około rzutu kamieniem, padł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!" (Łk 22, 41-42).

Matko Kazimiero, któraś wiele razy modliła się do Boga w bólach fizycznych i udręce ducha, przyczyń się za nami.

2. Biczowanie Jezusa

„Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie” (Mk 15, 15).

Matko Kazimiero, wiele razy smagana niesprawiedliwym osądem ludzkim, przyczyń się za nami.

3. Ukoronowanie Jezusa cierniem

„Żołnierze (…) ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę” (Mk 15, 16-17).

Matko Kazimiero, nazywająca sama siebie córką Krzyża, przyczyń się za nami.

4. Droga Krzyżowa Jezusa

„Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem” (Łk 23, 26).

Matki Kazimiero, któraś dla wielu była „Cyrenejczykiem”, pomagającym nieść ich codzienne krzyże, przyczyń się za nami.

5. Śmierć Chrystusa na Krzyżu

„Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha” (Łk 23, 46).

Matko Kazimiero, łącząca się duchowo z ukrzyżowanym Zbawicielem w momencie śmierci, przyczyń się za nami.


IV. Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Chrystusa

„[Niewiasty] przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5-6).

Matko Kazimiero, zawsze wierząca w zwycięstwo dobra nad złem, w osobach sobie powierzonych, przyczyń się za nami.

2. Wniebowstąpienie Chrystusa

„[Jezus] uniósł się w obecności [Apostołów] w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu” (Dz 1, 9).

Matko Kazimiero, dająca przykład w umiłowaniu całym sercem Jezusa Chrystusa, przyczyń się za nami.

3. Zesłanie Ducha Świętego

„Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 2-4).

Matko Kazimiero, doskonale uległa natchnieniom Ducha Świętego od młodych lat, przyczyń się za nami.

4. Wniebowzięcie Bogarodzicy

„Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” (Łk 1, 46-47).

Matko Kazimiero, posłanniczko Maryi ogarniająca miłością wszystkich ludzi, przyczyń się za nami.

5. Ukoronowanie Maryi

„Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. (…) Błogosławiona [jest], która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana” (Łk 1, 42.45).

Matko Kazimiero, zawierzająca samą siebie i swoje siostry macierzyńskiej opiece Matki Bożej, przyczyń się za nami.

Imprimatur Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 19.11.2014, Nr 3803/D/2014.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz