Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej

Tajemnica 1. Proroctwo Symeona

W chwili Ofiarowania w świątyni, Maryja dowiaduje się o strasznej treści Odkupienia. Bierze Jezusa z rąk Symeona, ale już wie, że to Dziecię do Niej nie należy, że dany jest Jej tylko jako Baranek, którego ma żywić i ma chować na ofiarę, na wykup za dzieci przybrane - za nas. Jak garncarz trzyma w piecu glinę, dopóki się nie stanie dobrą, tak Bóg każe pozostawać w piecu doświadczeń, dopóki nie wyćwiczymy się w cnocie.

Wierzę w Boga...
Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 2. Ucieczka do Egiptu

Jakże prosta jest droga do doskonałości! Wielu sądzi, że ona polega na ostrej pokucie albo na długiej modlitwie, albo na surowym umartwieniu, tymczasem ona polega na doskonałej miłości Boga.

Przyjmijmy umartwienia, które nam zsyła Opatrzność: zimno, upał, niewygody miejsca i czasu, przykrości (od) osób, choroby, przewlekłą słabość, przeciwności, oschłości itp. - z poddaniem się i miłością, a dusza otworzy się coraz szerzej na działanie Ducha Świętego.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 3. Poszukiwanie Jezusa

Miłość Boga jest świętą i konieczną, ale nie zawsze ona płonie na ołtarzu serc naszych. Ludzie często znajdują sobie innych bogów: mamonę, próżność, rozkosze, do których lgną całą siłą uczucia. Dlatego między innymi Syn Boży stał się Człowiekiem, by nas pouczyć o tym największym obowiązku, a w swoim najsłodszym Sercu dać nam przykład i wzór do naśladowania pod tym względem.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 4. Spotkanie z Jezusem dźwigającym krzyż

Maryja jest wzorem duszy dążącej do ścisłego współżycia z Bogiem. Jest Ona jednocześnie przewodniczką ku temu, bo prowadzi do Jezusa i poucza, jak skierować do Niego wszystkie swe uczucia i oddać się Mu całkowicie.

Matko Najświętsza, Matko Dziewico, niech żałość Twej duszy i mnie się udzieli! Kocham Cię, Matko Boleściwa, która idziesz tą drogą, jaką kroczył Syn Twój najmilszy.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 5. Śmierć Jezusa na krzyżu

Myśl o śmierci jest straszna dla tych, którzy żyją w grzechu, a jeszcze bardziej dla tych, którzy służą Bogu dla własnej korzyści i więcej myślą o sprawiedliwości Bożej niż o Jego Miłosierdziu. Dla dusz zaś żyjących życiem wewnętrznym, które złożyły swój los w ręce Boga, myśl o śmierci jest miłości i pocieszającą.

Pan Jezus, umierając na krzyżu, oddał nam swą Matką na Matkę Miłosierdzia. Maryja jest Matką Miłosierdzia z podwójnego tytułu: jest Matką Jezusa, uosobienia Miłosierdzia Bożego oraz świadczy nam ustawicznie miłosierdzie.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 6. Zdjęcie z krzyża Ciała Jezusowego

Wstydzę się, Panie, stanąć przed świętym obliczem Twoim, bo tak mało jestem do Ciebie podobny... Ty z miłosierdzia przelałeś tyle krwi dla mnie, a mnie każda ofiara i poświęcenie dla bliźnich wydaje się ciężkie.

Kto w życiu powtarza często: "Jezu ufam Tobie", tego śmierć nie zastanie śpiącym, lecz czuwającym z przepasanymi biodrami, u tego ufność będzie pochodną gorejąca w ręku.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 7. Złożenie Jezusa do grobu

Aby łódź żaglowa płynęła, potrzeba wiatru i pewnego ciężaru, który by ją zanurzał we wodzie, by się nie wywróciła. Tak samo i nam trzeba wiatru ufności i ciężaru bojaźni Bożej. Bez ufności wpadamy w oziębłość, a bez bojaźni rozbijamy się o skałę zarozumiałości. Ufajmy, bo Pan jest wszechmocny i miłosierny.

Cudowne przejawy Miłości Bożej ku nam są niewyczerpane: jaśnieją one nie tylko w cudownym akcie przybrania nas za dzieci, ale i w sposobie, w jaki Bóg postanowił je w nas urzeczywistnić. Oto dał nam Syna Swego, który stał się człowiekiem i umarł za nasze grzechy, aby nas odkupić i uczynić dziećmi Bożymi.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, by się wstawiała za nami do Twej łaskawości teraz i w godzinę śmierci naszej Błogosławiona Dziewica Maryja, Matka Twoja, które najświętszą duszę przeniknął miecz boleści w godzinę Męki Twojej. Przez Ciebie, Jezus Chryste, Zbawicielu świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami.
Święty Józefie - módl się za nami.

Za: Ks. Józef Orchowski, Modlitewnik Apostolstwa Dobrej Śmierci, Michalineum 2016.
tekst rozważań: bł. Michał Sopoćko

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz