Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej (5)

Tajemnica 1. Proroctwo Symeona

Uczmy się od Maryi przyjmować z pokorą i poddaniem się woli Bożej wszystko, co nas każdego dnia spotyka.

Wierzę w Boga...
Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo
Chwała Ojcu...

Tajemnica 2. Ucieczka do Egiptu

Trzeba nam się wyciszyć zewnętrznie i wewnętrznie, by tak jak Maryja usłyszeć i zrozumieć głos przemawiającego do naszego serca Boga i być Mu posłusznym.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 3. Poszukiwanie Jezusa

Gdy przez grzech utracę Jezusa, Jego łaskę, czy szukam Go gorliwie - jak to czyniła Maryja i św. Józef, i czy szukam Go w kościele - u kratek konfesjonału?

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 4. Spotkanie z Jezusem dźwigającym krzyż

Muszę o tym pamiętać, że gdy cierpię, nie jestem sam. Obok mnie idzie Chrystus i wspomaga mnie łaską. Również i Matka Boża Bolesna mi towarzyszy, jak swojemu Synowi Jezusowi. Czy myślę o tym, gdy mnie przygniata krzyż i czy do Niech się modlę?

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 5. Śmierć Jezusa na krzyżu

Jezus umiłował nas aż do końca. Oddał swoje życie za nas. W testamencie z krzyża oddał nam również swoją Matkę za matkę. Czym się więc odpłacę Im za tę wielką miłość? Będę umierał dla grzechu, by żyć dla Boga.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 6. Zdjęcie z krzyża Ciała Jezusowego

Wraz z Maryją stanę pod krzyżem i będę rozważał cierpienia i śmierć Jezusa. Żałując szczerze za swe grzechy, będę się starał, aby Męka Jezusa i Jego śmierć na krzyżu nie były dla mnie daremne. Dopomóż mi  w tym, Matko Bolesna.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Tajemnica 7. Złożenie Jezusa do grobu

Najważniejszą sprawą dla człowieka żyjącego na tym świecie jest troska o zbawienie duszy. Czy staram się o to, by trwać w łasce Bożej, i czy modlę się każdego dnia do Matki Bożej o łaskę szczęśliwej śmierci.

Ojcze nasz...
7x Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Módlmy się: Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, by się wstawiała za nami do Twej łaskawości teraz i w godzinę śmierci naszej Błogosławiona Dziewica Maryja, Matka Twoja, której najświętszą duszę przeniknął miecz boleści w godzinę Męki Twojej. Przez Ciebie, Jezu Chryste, Zbawicielu świata, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Matko Boża, Patronko Dobrej Śmierci - módl się za nami.
Święty Józefie - módl się za nami.

Za: Ks. Józef Orchowski, Modlitewnik Apostolstwa Dobrej Śmierci, Michalineum 2015.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz